دیالیز صفاقیدیالیز صفاقی (Peritoneal dialysis)
 
دیالیز صفاقی یکی از روش هاي جایگزین عملکرد کلیه می باشد و تبادلات مواد در این روش از وراي صفاق صورت می گیرد. پرده صفاق ، سطحی معادل سطح مقطع بدن را داراست. پرده صفاقی شامل دو قسمت است:
-1 پرده صفاق احشایی که 80 % سطح صفاق را تشکیل می دهد و به روي ارگانهاي احشایی گسترده شده است.

-2 پرده صفاق جداري که 20 % سطح صفاق را تشکیل می دهد و سطح خلفی جداره قدامی شکم را می پوشاند.
 
فرآیند هاي زیر در تبادل مواد از وراي پرده صفاق نقش دارند
:
 
1-انتشار ( Diffusion)
2-اولترافیلتراسیون(Ultrafiltration)

                                
زمانی که بیمار مبتلا به (End Stage Renal Disease) ESRD  کاندیددرمان جایگزین کلیه (RRT)  گردید.می توان دیالیز صفاقی را به عنوان درمان انتخاب اول ( RRT) درنظر گرفت.

 
درمان جایگزینی با استفاده از دیالیز صفاقی شامل سه جزء  می باشد:
1-کانتر دیالیز صفاقی -2 محلول دیالیز -3پرده صفاقتعویض دیالیز شامل 3 مرحله است:
.1 حفرۀ صفاق معمولاٌ با 2 لیتر مایع دیالیز پر میشود. محلول دیالیز از کاتتر وارد حفره
شده وبرای مدت چند ساعت در حفره شکم باقی میماند.
.2 مایع دیالیز داخل حفرۀ صفاق باقی مانده تا دیالیز انجام گیرد. در طول این مدت، مواد زائد و مایعات اضافی از خون به سمت حفره صفاق می روند.
.3 بعد از کامل شدن زمان ماندگاری)مدت زمانی که محلول دیالیز در شکم می ماند(
محلول از شکم خارج میشود.
سپس، حفره صفاق مجدداٌ با محلول تازه پر شده و مراحل مجدداٌ آغاز می گردند. این روند تعویض نام دارد.

دو نوع دیالیز صفاقی وجود دارد:
.1 دیالیز صفاقی سرپائی مداوم (CAPD)
.2 دیالیز صفاقی خودکار( APD )

دیالیز صفاقی سرپائی مداوم
24 ساعت در روز، 7 روز در هفته ,پرده صفاق به عنوان یک صافی عمل میکند وسموم و آب اضافی را از خون خارج می نماید.
 
دیالیز صفاقی سرپایی
به این معنی که بیمار میتواند حرکت کند و به ماشین متصل نیست.      
در جریان دیالیز صفاقی ، معمولاً 4 تعویض در طول شبانه روز صورت می گیرد. سه تعویض روزانه که هر تعویض حدود 8-4ساعت و یک تعویض شبانه که معمولاً مایع دیالیز 10-8ساعت در حفره صفاقی باقی خواهد ماند.دیالیز صفاقی خودکار
زمانیکه بیمار در خواب است به دستگاهی به نام  سایکلر متصل میگردد؛ ماشین دیالیز بصورت خودکار تعویضها را انجام میدهد.ماشین زمان تعویضها را کنترل کرده، محلول استفاده شده را تخلیه کرده،حفرۀ صفاقرا با محلول جدید پر میکند.


 
گردآورنده : نوشین ریحان
   1394/11/11 09:45    تعداد بازدید :  2906